0
منو دسترسی
خانه

مرتب شده ها
پیتزا مخصوص رازبری رویال
43,500 تومان
43,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
32,000 تومان
32,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک رویال
53,000 تومان
53,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک کلاسیک
40,000 تومان
40,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی رویال
38,000 تومان
38,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی کلاسیک
28,000 تومان
28,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چهار فصل رویال
41,000 تومان
41,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چهار فصل کلاسیک
30,000 تومان
30,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن رویال
41,000 تومان
41,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن کلاسیک
30,000 تومان
30,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف رویال
53,000 تومان
53,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف کلاسیک
40,000 تومان
40,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات رویال
37,000 تومان
37,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات کلاسیک
27,000 تومان
27,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت رویال
45,000 تومان
45,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
33,000 تومان
33,000
افزودن به سبد خرید
1
پیتزا میکس رویال
38,000 تومان
38,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا میکس کلاسیک
28,000 تومان
28,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا کالزون رویال
39,000 تومان
39,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا کالزون کلاسیک
29,000 تومان
29,000
افزودن به سبد خرید
0
عجیب پیتزا
45,000 تومان
45,000
افزودن به سبد خرید
0
0%

سبد خرید