خانه

مرتب شده ها
پیتزا مخصوص رازبری رویال
28,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
21,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک کلاسیک
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی رویال
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی کلاسیک
18,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چهار فصل رویال
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چهار فصل کلاسیک
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن رویال
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن کلاسیک
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف کلاسیک
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات رویال
24,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات کلاسیک
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سوپریم رویال
24,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سوپریم کلاسیک
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت رویال
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مارگاریتا رویال
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مارگاریتا کلاسیک
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا میکس رویال
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا میکس کلاسیک
18,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا کالزون رویال
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا کالزون کلاسیک
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
عجیب پیتزا
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0

سبد خرید