0
منو دسترسی
خانه

مرتب شده ها
پیتزا مخصوص رازبری رویال
35,500 تومان
35,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
26,500 تومان
26,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک رویال
42,500 تومان
42,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک کلاسیک
31,500 تومان
31,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی رویال
31,500 تومان
31,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی کلاسیک
23,500 تومان
23,500
افزودن به سبد خرید
4
پیتزا چهار فصل رویال
34,000 تومان
34,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چهار فصل کلاسیک
25,000 تومان
25,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن رویال
34,000 تومان
34,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن کلاسیک
25,000 تومان
25,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف رویال
42,500 تومان
42,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف کلاسیک
31,500 تومان
31,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات رویال
30,500 تومان
30,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات کلاسیک
22,500 تومان
22,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سوپریم رویال
30,500 تومان
30,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سوپریم کلاسیک
22,500 تومان
22,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت رویال
37,500 تومان
37,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
27,500 تومان
27,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مارگاریتا رویال
24,000 تومان
24,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مارگاریتا کلاسیک
17,500 تومان
17,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا میکس رویال
31,500 تومان
31,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا میکس کلاسیک
23,500 تومان
23,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا کالزون رویال
32,500 تومان
32,500
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا کالزون کلاسیک
24,000 تومان
24,000
افزودن به سبد خرید
0
عجیب پیتزا
37,500 تومان
37,500
افزودن به سبد خرید
0
0%

سبد خرید