خانه

مرتب شده ها
پیتزا مخصوص رازبری رویال
28,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
21,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا استیک رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا استیک کلاسیک
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا پپرونی رویال
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا پپرونی کلاسیک
18,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چهار فصل رویال
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چهار فصل کلاسیک
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چیکن رویال
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چیکن کلاسیک
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا رست بیف رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا رست بیف کلاسیک
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا سبزیجات رویال
24,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا سبزیجات کلاسیک
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا سوپریم رویال
24,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا سوپریم کلاسیک
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا قارچ و گوشت رویال
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مارگاریتا رویال
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مارگاریتا کلاسیک
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا میکس رویال
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا میکس کلاسیک
18,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا کالزون رویال
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا کالزون کلاسیک
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
عجیب پیتزا
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سبد خرید