0
منو دسترسی
خانه

مرتب شده ها
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
26,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مخصوص رازبری رویال
پیتزا مخصوص رازبری رویال
35,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چهار فصل کلاسیک
پیتزا چهار فصل کلاسیک
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چهار فصل رویال
پیتزا چهار فصل رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مارگاریتا کلاسیک
پیتزا مارگاریتا کلاسیک
17,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مارگاریتا رویال
پیتزا مارگاریتا رویال
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
27,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا قارچ و گوشت رویال
پیتزا قارچ و گوشت رویال
37,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا میکس کلاسیک
پیتزا میکس کلاسیک
23,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا میکس رویال
پیتزا میکس رویال
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا استیک کلاسیک
پیتزا استیک کلاسیک
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا استیک رویال
پیتزا استیک رویال
42,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چیکن کلاسیک
پیتزا چیکن کلاسیک
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چیکن رویال
پیتزا چیکن رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا رست بیف کلاسیک
پیتزا رست بیف کلاسیک
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا رست بیف رویال
پیتزا رست بیف رویال
42,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا کالزون کلاسیک
پیتزا کالزون کلاسیک
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا کالزون رویال
پیتزا کالزون رویال
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا پپرونی کلاسیک
پیتزا پپرونی کلاسیک
23,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا پپرونی رویال
پیتزا پپرونی رویال
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا سوپریم کلاسیک
پیتزا سوپریم کلاسیک
22,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا سوپریم رویال
پیتزا سوپریم رویال
30,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا سبزیجات کلاسیک
پیتزا سبزیجات کلاسیک
22,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا سبزیجات رویال
پیتزا سبزیجات رویال
30,500 تومان
افزودن به سبد خرید
عجیب پیتزا
عجیب پیتزا
37,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کیک پیتزا
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0%

سبد خرید